Nuorten yksilölliset kuntoutusjaksot

Nuorten yksilölliset kuntoutusjaksot

Lasten ja nuorten vaativa lääkinnällinen yksilökuntoutus

Yksilölliselle kuntoutusjaksolle voi hakeutua nuori, jolla on neurologinen, neuropsykiatrinen, kehityksellinen tai muu sairaus tai vamma, joka aiheuttaa yksilöllisesti suunnitellun ja moniammatillisesti toteutetun kuntoutustarpeen.

Lasten ja nuorten tule- ja reumasairauksien yksilökuntoutus

Yksilölliselle kuntoutusjaksolle voi hakeutua nuori, jolla on tuki- ja liikuntaelin- tai reumasairaus, joka aiheuttaa yksilöllisesti suunnitellun ja moniammatillisesti toteutetun kuntoutustarpeen.

Kuntoutuksen tavoitteet lähtevät aina nuoren omasta arjesta ja siihen liittyvien haasteiden ratkaisemisesta. Kuntoutuksella autetaan nuorta toimimaan hänelle merkityksellisissä arjen toiminnoissa sekä suuntaamaan kohti aikuisuutta ja itsenäistymistä.

Yhdessä perheenjäsenten kanssa harjoitellaan taitoja, joita nuori voi hyödyntää itsenäisesti tai lähiverkoston tuen avulla omassa arjessaan.  Moniammatillisen tuen avulla löydetään keinoja ympäristön fyysisten ja sosiaalisten esteiden hallintaan ja rohkaistaan osallistumaan omassa elinympäristössä mahdollisimman täysipainoisesti sairaudesta tai vammasta huolimatta.

Rakenne ja toteutus

Kuntoutuksen lähtökohtana ovat perusterveydenhuollossa laadittu kuntoutussuunnitelma, ennakkokysely sekä haastattelut ja arvioinnit.

Kuntoutusohjelma rakentuu erilaisista teemoista, kuten arjessa toimiminen, fyysinen ja psykososiaalinen aktivointi ja ohjaus, terveys- ja ravitsemusohjaus, kognitiivisten toimintojen ja kommunikoinnin harjoittaminen, oman osallisuuden lisääminen, koulunkäynti tai opiskelu sekä sopeutumisvaiheen tukeminen. Kuntoutuksesta vastaa moniammatillinen työryhmä, ja kuntoutus sisältää sekä yksilöllistä että ryhmämuotoista ohjelmaa.

Kuntoutujan perhe osallistuu kuntoutusjakson ohjelmaan kuntoutussuunnitelman ja -päätöksen mukaisesti. Nuorella on kuitenkin mahdollisuus avustukseen ympäri vuorokauden.

Kuntoutus voi olla kestoltaan 5–26 vuorokautta ja se voidaan toteuttaa useassa eri jaksossa.

 

Hakeminen

Vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta haetaan Kelan kautta hakemuksella KU104. Liitteeksi tarvitaan julkisessa terveydenhuollossa tehty kuntoutussuunnitelma tai lääkärin lausunto. Tule- ja reumasairauksien yksilökuntoutukseen haetaan Kelan lomakkeella KU132 ja liitteeksi tarvitaan lääkärin B-lausunto, jossa suositellaan yksilöllistä kuntoutusta. (Voi olla myös yksityispuolelta.)

Hakemus liitteineen toimitetaan Kelaan. Kuntoutus on koko perheelle maksutonta. Kelalta voi hakea myös kuntoutusrahaa sekä matkakorvausta.

Nuorten kuntoutukseen katsotaan kuuluvan alle 18-vuotiaiden sekä sellaisten 18-25-vuotiaiden, joiden kuntoutuksessa perheen tuki on vielä erityisen tärkeä. Muussa tapauksessa yli 18-vuotiaat osallistuvat aikuisten vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen.

Ota yhteyttä!

Lisätiedot

Kuntoutussihteeri
050 394 7524 tai
kuntoutustoimisto@kuntke.fi