Hankkeet

Kuntoutuskeskus Kankaanpää toimii suunnitelmallisessa ja tavoitteellisessa yhteistyössä ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa tavoitteena Kuntoutuskeskus Kankaanpään toiminnan kehittäminen omaan toimintaan liittyvän soveltavan tieteellisen tutkimuksen avulla. Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat Tampereen ja Turun yliopistot ja Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Kuntoutuskeskus Kankaanpää toimii kumppanuudessa sellaisten muiden kuntoutuksen palvelutuottajien kanssa, jotka kehittävät toimintaansa tieteen keinoin ja näyttöön perustuvin menetelmin (Evidence based medicine). Kuntoutuskeskus Kankaanpää toimii aktiivisti Kuntoutuksen toimialayhdistyksessä.

Merkittävänä sisäisenä kehitysprojektina on toiminnanohjaus- ja potilastietojärjestelmän uudistamishanke. Tarkoituksena on yhtenäistää ja tehostaa asiakasprosesseja hyödyntämällä digitalisaatiota.

Johtava lääkäri
Anne Pinola

Toteutettuja hankkeita

Hyväksi -hanke

Hyväksi- hanke yhdistää käyttäjät ja kuntoutustyön toimijat kehittämään käyttäjälähtöistä ja helppokäyttöistä hyvinvointiteknologiaa, tuotteita, palveluita ja toimintatapoja. Teknologian kohderyhmiä ovat esimerkiksi ikäihmiset, kehitysvammaiset, muistisairaat, vammautuneet tai rajoitteita omaavat henkilöt sekä heidän omaisensa ja hoitajansa. Kohderyhmäläiset osallistuvat tuotteiden ja palveluiden koko kehittämisprosessiin yksilöllisten ominaisuuksien, luotettavuuden ja asiakasystävällisyyden tuomiseksi teknologiaratkaisuihin. Hyväksi -hanke toteutettiin ajalla 1.11.2014-30.9.2017

HYPE -hyötypelikoulutushanke

HYPE- hankkeessa luodaan uusia toimintatapoja ja – malleja hyötypelikoulutustarjonnan luomiseksi ja räätälöimiseksi elinkeinoelämän tarpeisiin, hyödyntäen digitalisaation tuomia mahdollisuuksia ajasta ja paikasta riippumatta. Hyötypelikoulutuksen kehittämisessä huomioidaan erityisesti elinikäisen oppimisen ja osaamispääoman kerryttämisen mahdollisuus kaikissa ikäluokissa. Tavoitteena on peliteknologian ja pelillisyyden hyödyntäminen uusien tarveperusteisten innovaatioiden synnyttämiseksi ja jalkauttamiseksi, luovien alojen osaajien työllistymistilanteen parantamiseksi sekä elämänlaadun ja hyvinvoinnin parantamiseksi. Hanke toteutettiin ajalla 1.1.-2017-31.12.2019.

Työkyvyn tuki -kumppanuushanke

Hanke käynnistyi vuonna 2015 ja se toteutetaan yhteistyössä Verven ja Kruunupuiston kanssa. Hankkeen lähtökohtana on hakea uutta yhteistyötä yritysten, työterveyshuollon ja kuntoutuksen välille. Tavoitteena on tarjota tukea ja palvelua työpaikoille työkyvyn ja –hyvinvoinnin kysymyksissä. Samalla etsitään yhteistyömuotoja, joiden avulla työterveyshuolto ja/tai työpaikka tunnistaa ajoissa sellaiset tilanteet, joissa ulkopuolisesta tuesta olisi apua. Yritykset ja työpaikat saavat uudenlaista tukea haasteellisiin työkyvyn/työhyvinvoinnin tilanteisiin ja oppivat entistä varhaisemmassa vaiheessa puuttumaan tilanteisiin, joista voi aiheutua pidempiaikaisia työkyvyn ongelmia.

Neuropsykologinen kuntoutus -kehittämishanke

Hankkeen myöstä kuntoutuksessa harjaannutetaan asioita, joissa kuntoutujalla on erityisvaikeuksia sekä opetetaan keinoja, joilla erityisvaikeuksia voi kompensoida. Apuna käytetään erilaisia pelejä. Hankkeessa toimitaan yhteistyössä myös kuntoutujan lähipiirin kanssa, tarkoituksena lisätä tietoutta kuntoutujan yksilöllisistä oppimisedellytyksistä ja – tavoista. Neuropsykologinen kuntoutus –kehittämishanke käynnistyi vuonna 2016.

Faskiamanipulaatio -hanke

Hankkeen myötä kuntoutuksessa otetaan käyttöön fasciamanipulaatio, joka avaa uudet mahdollisuudet tuloksekkaampaan kuntoutukseen sekä yksilöasiakkaiden (moniammatillinen yksilökuntoutus, vaativa lääkinnällinen kuntoutus) että itse maksavien asiakkaiden parissa. Faskiamanipulaatiossa keskitytään sekä pinnalliseen että syvää faskiaan (lihaksen kalvorakenteeseen). Kolmasosa lihaksen tuottamasta voimasta välittyy faskian kautta, mikä tekee siitä merkittävän rakenteen ihmisen toiminnalle ja liikkumiselle. Vuonna 2016 järjestettiin koulutusta fysioterapeuteille, lääkäreille ja muille aiheesta kiinnostuneille. Vuonna 2017 faskiamanipulaatiomenetelmä jalkautettiin kuntoutustyöhön.

Logoterapia -hanke

Logoterapia- hanke käynnistyi vuoden 2016 aikana ja jatkui vuoden 2017 ajan. Logoterapia on elämänfilosofiaa, joka lisää henkistä hyvinvointia. Se tarjoaa mahdollisuuden kuntoutujalle pohtia elämänarvoja, oman elämän tarkoitusta, kehittyä ihmisenä sekä löytää toivoa ja elämänmyönteisyyttä. Vakavat somaattiset sairaudet vievät kuntoutujan ja hänen läheisensä eksistentiaalisiin kysymyksiin, joissa lääketiede ja psykoterapia eivät aina riitä antamaan parasta mahdollista tukea. Logoterapian on todettu antavan voimia tilanteessa, jossa elämän mahdollisuudet vähenevät erilaisten sairauden tuomien rajoitusten takia.