Elinsiirto

Elinsiirto

Kelan sopeutumisvalmennuskurssit elinsiirron saaneille sekä heidän läheisilleen

Kurssin tavoitteena on turvata ja parantaa työ- tai opiskelukykyä sekä toimintakykyä muissa oman arjen ympyröissä. Moniammatillisella kurssilla hyvinvointiin keskitytään kokonaisvaltaisesti eri osa-alueet huomioiden. Kurssilla on erilaisia teemoja, kuten itsensä hoitaminen, ravitsemus ja painon­hallinta, fyysisen suorituskyvyn parantaminen ja säännöllisten liikuntatottumusten omaksuminen, omaan elämäntilanteeseen sopeutuminen. Kuntoutuksessa opitaan tuntemaan oman sairauden ai­heuttamia rajoitteita, mutta toisaalta löytämään voimavaroja ja keinoja aktiiviseen toimimiseen. Mu­kavassa ryhmässä päästään jakamaan kokemuksia sekä saamaan ja antamaan vertaistukea.

Kuntoutujan läheinen saa kuntoutuksesta tukea, neuvoja ja ohjausta sekä ymmärrystä liittyen sai­rastumisen aiheuttamiin rajoitteisiin.

Kohderyhmä

Kurssille voivat hakea aikuiset, joille on tehty maksan-, munuai­sen-, sydämen-, keuhkon- tai suolensiirto, ja tästä aiheutuu moniammatillisen kuntoutuksen tarve. Kuntoutuja voi olla työelä­mässä, palaamassa työhön, opis­kelija, kuntoutustuella tai poissa työelämästä. Munuaisen- tai sy­dämensiirrosta on kulunut aikaa 3kk–5v ja maksan-, keuhkon- tai suolensiirrosta on kulunut 6kk–5v.

 

Kurssin rakenne ja toteutus

Kurssi toteutetaan kahdessa 5 vuorokauden jaksossa. Kurs­seilla toimitaan suurimmaksi osaksi ryhmissä. Kurssin alussa kuntoutujan kanssa laaditaan tavoitteet. Kuntoutuk­sen tavoitteisiin pyritään käytännön harjoittelujen, vuorovai­kutusta edistävien keskustelujen ja tekemisen avulla. Ryh­män tuella kannustetaan itsenäiseen työskentelyyn sekä hallinnantunteen ja muutosprosessin vahvistamiseen. Kun­toutuksessa tuetaan omaisen tärkeää roolia kuntou­tujan rinnalla. Lopussa arvioidaan tavoitteiden toteutumista ja pohditaan jatkosuunnitelmia.

Kuntoutuksesta vastaa moniammatillinen työryhmä, johon kuuluvat sisätautien erikoislääkäri, sairaanhoitaja, ravitse­musterapeutti ja fysioterapeutti. Erityistyöntekijöinä mukana ovat psykologi, sosiaalityöntekijä, seksuaaliterapeutti ja lii­kunnanohjaaja.

 

Hakeminen

Kerro omalle lääkärillesi kuntoutustarpeestasi ja –tavoitteistasi. Lääkäri kirjoittaa B-lausunnon, joka tarvitaan kuntoutushakemuksen liitteeksi. Täytä Kelan kuntoutushakemus KU132 ja toimita hakemus liitteineen meille tai Kelan toimistoon viimeistään 2kk ennen kurssin alkua.

Laadukkaat Kelan kuntoutuspalvelut Kankaanpäässä

Lisätiedot

Kuntoutussihteeri
Tarja Lammi
050 394 7524 tai
tarja.lammi@kuntke.fi

Katso kurssikalenterista tulevat kurssimme!

Miten kuntoutukseen pääsee? Tutustu hakuohjeisiin täällä.

Esimerkkihakemus:
KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus)

Katso ja tulosta esite!